مقاله پیشنهادی

45634634 310x165 - حکم ژلیش ناخن چیست؟

حکم ژلیش ناخن چیست؟

آیا شرعا، صرف کاشتن ناخن اشکال دارد یا خیر؟ طبق نظر اکثر فقها صرف کاشت …